Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, Gaia Élmény weboldal, e-mail, telefon, személyesen élőszóban.

Az Ön által megadott adatokhoz a Gaia Élményben dolgozó kollégákon kívül más nem fér hozzá, harmadik fél részére nem adom át. A kezelt adatok köréről, az adatgyűjtés céljáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi lista tartalmazza az információkat:

  • Kapcsolattartási adatok: Név, telefonszám, e-mail cím a Fresha foglalási rendszerében vezetve. Célja az időpontok gördülékeny egyeztetése és módosítása. Adattovábbítás nem történik. Adatmegőrzés kapcsolattartás végétől számítva 1 év.
  • Egészségügyi információk: A szükséges javallatok és esetleges kontraindikációk ismertetése érdekében. Adattovábbítás nem történik. Adatmegőrzés hozzájárulás visszavonásáig, vagy a kapcsolattartás végétől számítva maximum 1 évig.
  • Számlaadási kötelezettség esetén: Név, lakcím, e-mail cím a szamlazz.hu és billingo számlázó programok rendszerében. Adattovábbítás részükről történik automatikusan a NAV felé. Az adatmegőrzés időtartama minimum 8 év.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Gaia Élményben dolgozókat, mint adatkezelőket. Munkatársaink a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A cookie-k használata

A Gaia Élmény honlap használatakor a rendszer a felhasználói élmény fokozására cookie-kat használhat. Ezek a böngészőben települnek és az elfogadástól számítva egy hónapig használatosak. A cookie-kat csak akkor telepíti a rendszer, ha Ön ehhez hozzájárul, illetve ha a böngészőprogram ezt engedi.

Az adatkezelés jogalapja

Ön, mint Vendég hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint. A rendelés leadásával és az adatok megadásával Ön, mint Vendég hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét kérem, a gaiaelmeny2020@gmail.com e-mail címre küldje el, és legkésőbb 30 napon belül válaszolunk.

Jogorvoslati jog

A Vendég személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet, illetve kérheti adatai törlését.

Személyes adatainak megsértése esetén az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Az adatkezelők:

  • Szabó Katalin E.V.: Adószáma: 56592465-1-42, székhelye: 1164 BP, Vidámvásár u. 99-101.

A szabályzat időbeli hatálya 2020.10.01-től visszavonásig tart.

 

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására. Ha a változás olyan információkat érint, amelyről a Vendéget kötelezően értesíteni kell, akkor erről e-mailben tájékoztatót küldünk.